ข้อมูลตำบลศาลาใหม่
ข้อมูลทั่วไป หน้าแรก
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร
ข้อมูลในภาพรวม
 ประวัติความเป็นมา :
ตำบลศาลาใหม่ สมัยก่อนมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง คนในบริเวณนั้น และคนในตำบลใกล้เคียงได้มาค้าขายซื้อสินค้ากันใต้ต้นไม้ ต่อมาได้มีการสร้างศาลาขึ้นมาหนึ่งหลัง ชาวบ้านเรียกศาลาหลังใหม่ ตอนหลังได้ตั้งชื่อเป็นตำบลศาลาใหม่
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบ พื้นที่บางส่วนทำนา ทำการเกษตร บางส่วนเป้นพื้นที่ราบชายหาด
 อาณาเขตตำบล :
ทิศหนือ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำบางนรา , ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,300 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,393 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนาและการประมง
อาชัพเสริม ทำสวนและรับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดโคกมะเฟือง ม.1
2. วัดบิผลิวัน ม.2 (วัดตะปัง)
3. มัสยิดอันนูร์ ม.3
4. มัสยิดรอห์มานียะห์ ม.4
5. มัสยิดอาบอดียะห์ ม.5
6. มัสยิดซาอีดี ม.5
7. สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดนราธิวาส ม.5
8. ชายหาดปูลา เจ๊ะมูดอ ม.5
9. โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ม.3
10.โรงเรียนบ้านคลองตัน ม.4
11.โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ม.1
12.โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ม.5

ที่มาข้อมูล http://www.thaitambon.com  (ไทยตำบลดอทคอม)